…och resultatet.

Stickprov som Skolverket gjort på två av Vittrakoncernens gymnasier visar att eleverna inte ens får möjlighet att uppnå de nationella målen för vissa ämnen.
Att en skola drar ner på den lärarledda undervisningen betyder på intet sätt att lärarna får mindre att göra. Även om tiden med varje elev minskar så ökar lärarens totala arbetsbörda då läraren istället måste utbilda fler elever. Det är ju så skolan ska tjäna pengar. Förlåt, effektivisera.
Lärarna har alltså fler elever som på kortare tid ska uppnå samma mål som tidigare årskullar. Det här har kanske sin grund i de besparingar som gjordes på 90-talet, men efter friskolereformen (som även påverkar den kommunala skolans arbetssätt) så finns det skolor som har satt det här i system.

På Kunskapsskolan i Lund skrev endast 2% av eleverna MVG på det nationella provet i svenska 2005, men 20% av dem fick MVG i slutbetyg.
Den förkortade undervisningstiden får flera konsekvenser. En självklar torde vara att eleverna får mindre tid att tillgodogöra sig stoff och alltså sämre förutsättningar att uppnå det betygskriterie de strävar efter. Illa nog i sig, men dessutom underminerar bristen på tid lärarens ambition att ta ansvar för att målen uppfylls. Lärarna anpassar material och uppnåendemål till det antal lektioner de har till förfogande. Därav högre betyg än vad resultaten på de nationella proven gör gällande.

Läsåret 08/09 miste 14 111 gymnasieelever minst en månads studiebidrag på grund av skolk. Det är en ökning med 108% jämfört med läsåret 05/06.
Värst av allt är dock hur vi värderar tiden med eleven. Vi sänder signalen att det faktiskt inte är så viktigt hur mycket man går i skolan. Det går tydligen att dra ner på undervisningen och fortfarande nå målen. Så då ska man väl kunna skolka lite utan att det gör något heller. Det viktiga är ju att man når kunskapsmålen. Och enligt skolverket ska man ju över huvud taget inte ta hänsyn till elevens eventuella frånvaro när man sätter betyg.

”Det finns ett utbrett skolk inom grundskolan och gymnasiet. Om det syns på betyget när man skolkar sänder det en signal om att skolan är viktig.” – Lotta Edholm (fp), skolborgarråd i Stockholm
Jovisst Lotta, men när vi med all önskvärd tydlighet förklarar för dem att betyg inte är kopplat till vad de presterar i klassrummet har vi ett pedagogiskt problem med den signalen. Förhindra möjligheten för skolor att dra ner på undervisningen så skickar vi en betydligt tydligare signal om att skolan är viktig.